Bubur

Dongeng nu rek dicaritakeun teh kajadianana taun tujuhpuluhan, jaman ti Banjar ka Pangandaran aya keneh kareta api. Kareta api gujes tea geuning, anu jandelana marolongo teu dikacaan.

Di Stasion Banjar, memeh kareta miang, aya tukang goreng hayam nanawarkeun daganganana dina nyiru. Nyiruna ditanggeuy, ditempokeun ka jalma-jalma nu geus dariuk di jero kareta api.

“Goreng hayam! Goreng hayam!” ceuk nu dagang bari cocorowokan.
Mari kita nyabu, nyarapan bubur~~